Kredyty
10 stycznia 2015

Kredyt w rachunku bieżącym i kredytowym

Kredyty w rachunku bieżącym mogą mieć charakter kredytu płatniczego lub otwartego, ale podstawowym warunkiem ich uzyskania jest posiadanie przez kredytobiorcę rachunku bieżącego w kredytującym go banku.

Kredyt otwarty

Kredyt otwarty ma formalnie charakter odnawialnego kredytu o limitowanej wysokości. Oddzielna umowa na ten kredyt jest zawierana na okres od kilku do 12 miesięcy, ale prolongowanie na następny rok nadaje jej charakter średnioterminowy.

Kredyt otwarty pozwala, z jednej strony, na uproszczenia spraw manipulacyjnych w banku, z drugiej zaś na elastyczne kredytowanie w zależności od sytuacji płatniczej kredytobiorcy. Oszczędza on na odsetkach, ponieważ wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie zadłużenie.

Kredyt jest wykorzystywany poprzez realizację zleceń płatniczych posiadacza rachunku (zarazem kredytobiorcy), w granicach przyznanego kredytu. Przy kredycie otwartym występuje w praktyce techniczny termin bankowy „wolna marża kredytu”. Oznacza on różnicę między kwotą przyznanego kredytu a kwotą faktycznego zadłużenia, czyli saldo debetowe tego rachunku.

Bank wykonuje dyspozycje płatnicze klienta tylko w granicach wolnej marży kredytu. W stosunku do klienta o znanej i dobrej pozycji, tzw. standingu, bank może dopuścić możliwość przekroczenia przyznanego limitu kredytowego, ale w takiej sytuacji kredytodawca pobiera zazwyczaj podwyższone oprocentowanie.

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy, zwany również kasowym, jest udzielany w czasie przejściowego braku środków na rachunku kredytobiorcy. W tym przypadku również ustala się limit salda ujemnego. Kredyt umożliwia pokrycie bieżących płatności, np. wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Wywołuje to przejściowe powstanie salda debetowego na rachunku bieżącym.

W odróżnieniu jednak od kredytu otwartego zadłużenie może trwać zaledwie od kilku do kilkunastu dni, a każda wpłata jest uznawana automatycznie za spłatę kredytu. Kredyt kasowy jest udzielany klientom dostatecznie rozpoznawanym przez bank, o niekwestionowanej zdolności płatniczej.

Kredyt w rachunku bankowym jest przyznawany kredytobiorcy na wydzielonym rachunku bankowym, otwieranym specjalnie w celu monitorowania tego kredytu. Jest to rachunek niezależny od rachunku bieżącego klienta.

Kredytobiorca może mieć kilka rachunków kredytowych, w zależności od liczby kredytów, z których korzysta. Wykorzystanie kredytu na odrębnym rachunku kredytowym następuje poprzez przeksięgowanie sumy kredytu na rachunek bieżący klienta w ciężar rachunku kredytowego lub bezpośrednio poprzez wykonanie dyspozycji płatniczej klienta w ciężar rachunku kredytowego.

Wymaga to prowadzenia przez bank odrębnego rachunku kredytowego, na którym ewidencjonuje się wykorzystanie przyznanego kredytu – może być pobierany w transzach oraz spłacany w ratach.